Privaatsusteatis

Privaatsusteatis

Oma klientide ja koostööpartnerite andmete privaatsuse hoidmine on Levirale ülioluline. Sellest lähtuvalt oleme koostanud käesoleva privaatsuspoliitika, mis käsitleb kliendiandmete töötlemist vastavuses kõigi asjakohaste Eestis kehtivate õigusaktidega.

Andmete kogumine ja kasutamine
Levira klientideks ja koostööpartneriteks on üldjuhul juriidilised isikud (välja arvatud Digilevi HübriidTV kasutajad, mille kohta leiad privaatsusteatise siit), seega ärialaselt me füüsiliste isikute andmeid s.o. isikuandmeid ei töötle. Juriidilistest isikutest klientide ja koostööpartnerite andmeid kogume nendega sõlmitud lepingute täitmiseks, nende poolt soovitud teenuse osutamiseks või kontaktivõtuks. Muuhulgas tagame, et meie klientide poolt meile volituse alusel töötlemiseks usaldatud andmekandjate turvalisuse, välistades andmetele volitamata juurdepääsu ning nende väärkasutuse võimalused. Tõhustame pidevalt oma turvameetmeid infosüsteeme, et tagada nimetatud kohustuste pidev ja igakülgne täitmine.

Oma meediateenuste ning IT-teenuste klientidele, kes vahetult oma klientide isikuandmeid töötlevad, oleme andmete volitatud töötlejaks, garanteerides lisaks õigusaktidest tulenevatele andmekaitse nõuetele ka meie omavahelistest lepingutest tulenevad täiendavad turvameetmed andmete igakülgseks turvaliseks hoiuks ja töötlemiseks. Nimetatud andmed on reeglina isikustamata andmeid – andmed, mida me ei saa otseselt kindlate isikutega siduda.

Jagame oma kliendiandmeid konkreetse teenuse osutamiseks ja/või lepingu täitmiseks vajalikus mahus (nt posti- ja kullerteenuste osutajad, inkassoteenuse pakkujad, turvateenuse pakkujad, pangad e-arvete vahendamisel) ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks (õiguskaitseorganid, ametiasutused).

Töötleme oma klientide ja partnerite andmeid käesoleval ajal üksnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees. Kui kliendile osutatava teenuse eripärast tulenealt peaks osutuma vajalikuks andmete töötlemine ka kolmandates riikides, on sellisel juhul andmetöötluse aluseks on kliendi nõusolek ning tagatud on EL isikuandmete kaitse üldmäärusele nõuetele vastavate andmekaitsemeetmete rakendumine.

Kliendiandmeid töödeldakse eesmärgipärasuse ja minimaalsuse põhimõttest lähtuvalt nii kauaks ja sellises mahus kui see on kliendilepingute täitmiseks vajalik.

Andmete kaitse ja turvalisus

Levira rakendab asjakohaseid tehnilisi  ja korralduslikke turvameetmeid, kaitsmaks kliendiandmete privaatsust, tagades asjakohaste äriprotsesside ning infosüsteemide toel andmete juhusliku või ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise, samuti volitamata juurdepääsu ja avalikustamise.

Kõigi Levira privaatsuspoliitika või andmetöötluse kohta tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust telefonitsi +372 680 4000 või e-posti aadressil levira@levira.com.