Nõusolek isikuandmete töötlemiseks

NÕUSOLEK ISIKUANDMETE TÖÖTLEMISEKS

Programmi korraldaja ja isikuandmete vastutav töötleja:
AS Levira, registrikood 10203566, aadress Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn (Levira),
telefon: 680 4040, e-post: digilevi@levira.com

Käesolevate tingimuste allkirjastamisega registreerute AS Levira Digilevi HübriidTV kasutajaks, mille eesmärkideks on:

 1. a) edastada registreerunud kasutajale tema poolt käesoleva registreeringuga antud kontaktandmetele informatsiooni Levira poolt pakutava Digilevi HübriidTV teenuse ja selle tingimuste kohta;
  b) edastada registreerunud kasutajale tema poolt käesoleva registreeringuga antud kontaktandmetele neile kehtivaid Levira koostööpartneriteks olevate ettevõtete sooduspakkumisi;
  c) võimaldada Leviral küsida registreerunud kasutajatelt tagasisidet ja ettepanekuid Digilevi HübriidTV teenuse kohta.
 2. Levira töötleb Teie poolt registreerumisel esitatud isikuandmeid ainult punktis 2 nimetatud eesmärkidel ning kooskõlas õigusaktidega.
  2. Levira ei edasta Teie poolt registreerumisel esitatud isikuandmeid ühelegi kolmandale isikule (muuhulgas punktis 2.b) nimetatud koostööpartneritele) välja arvatud juhul, kui olete selleks andnud ühemõttelise nõusoleku ja esitanud konkreetse pakkumise saamiseks sooviavalduse.
  3. Punktis 2.b) nimetatud sooduspakkumiste osas on Levira vaid pakkumiste vahendaja ning ei võta käesolevaga Teie ees mingeid kohustusi ega vastutust seoses koostööpartneri pakutavate kaupade või teenustega.
  4. Levira võtab kooskõlas õigusaktidega kasutusele kõik füüsilised, infotehnilised ja organisatsioonilised turvameetmed, mis on vajalikud isikuandmete kaitseks muuhulgas andmete juhusliku või õigusvastase hävitamise, juhusliku hävimise, muutmise, omavolilise avalikustamise, kasutamise või ligipääsu vastu.
  5. Levira säilitab Teie isikuandmeid üksnes seni, kuni see on vajalik punktis 2 toodud eesmärkide saavutamiseks.
  6. Teil on igal ajal õigus punktis 1 toodud kontaktandmetel:
 3. a) saada Leviralt infot selle kohta, milliseid Teie isikuandmeid Levira töötleb;
  b) nõuda Leviralt Teie isikuandmete töötlemise lõpetamist, andmete parandamist, sulgemist ja kustutamist ja esitada kaebusi Teie isikuandmete töötlemisega seonduvalt.
  c) saada teavet Teie isikuandmete töötlemise kohta õigusaktidega ette nähtud ulatuses.

7.Juhul, kui taotlete oma isikuandmete kustutamist, lõpeb kustutamise hetkel Teie registreerunud kasutaja staatus ning kaotate registreerunud kasutajale kehtivad õigused ja soodustused.

Nõustun registreerumisel enda kohta antud isikuandmete töötlemisega AS Levira poolt kooskõlas Digilevi HübriidTV privaatsusteatises toodud tingimustega, millest olulisemad on välja toodud ka käesoleval nõusoleku vormil.

 

Digilevi HübriidTV registreerunud kasutaja privaatsusteatis

Kehtib alates 25.05.2018

 

AS Levira töötleb Digilevi HübriidTV registreerunud kasutajate andmeid käesolevas privaatsusteatises toodud põhimõtteid järgides. Privaatsusteatist kohaldatakse siis, kui isik on avaldanud soovi kasutada Digilevi HübriidTV registreerunud kasutajale pakutavaid teenuseid ja hüvesid, sealhulgas kohaldatakse käesoleva Privaatsusteatise põhimõtteid nende Digilevi HübriidTV kasutajate suhtes, kes on registreerinud oma kliendistaatuse enne käesoleva Privaatsusteatise jõustumist.

 

 1. Mõisted

Registreerunud kasutaja – füüsiline isik, kes on avaldanud soovi kasutada Digilevi HübriidTV registreerunud kasutajale pakutavaid teenuseid ja hüvesid ning andnud Levirale oma isikuandmete töötlemiseks sellekohase nõusoleku;

Isikuandmed – füüsilisest isikust Digilevi HübriidTV registreeritud kasutajaga otseselt või kaudselt seotud info;

Andmete töötlemine – igasugune Registreerunud kasutaja andmetega tehtav toiming, sealhulgas kogumine, salvestamine, säilitamine, muutmine, ligipääsu andmine, päringute tegemine, edastamine, kustutamine jne.

Isikuandmete vastutav töötleja: AS Levira registrikood 10203566, aadress Kloostrimetsa tee 58A, Tallinn (Levira).

 

 1. Isikuandmete vastutava töötleja üldised kohustused

2.1 Levira tagab Registreerunud kasutajate Isikuandmete konfidentsiaalsuse ning rakendab asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid Isikuandmete kaitsmiseks loata juurdepääsu, ebaseadusliku Töötlemise või avalikustamise, juhusliku kaotsimineku, muudatuste või hävitamise eest. Levira tõhustab pidevalt oma turvameetmeid ja infosüsteeme, et tagada nimetatud kohustuste igakülgne täitmine.

2.2 Levira ei jaga Registreerunud kasutajate Isikuandmeid kolmandate isikutega ega kasuta vastavate andmete osas volitatud töötlejaid. Levira vahendab Registreerunud kasutajatele oma koostööpartnerite pakkumisi, võtmata endale vastutust vahendatavate kaupade või teenuste osas. Registreerunud kasutaja Isikuandmete edastamine Levira koostööpartnerile, toimub üksnes Registreerunud kasutaja eraldiseisva nõusoleku alusel.

 1. Töödeldavate isikuandmete koosseis

Levira kogub Registreerunud kasutajatelt järgmisi isikuandmeid: nimi, sünniaeg, aadress, telefoninumber, e-posti aadress.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

4.1 Levira töötleb Registreerunud kasutajate isikuandmeid selleks, et:

 1. a) edastada Registreerunud kasutajale tema poolt avaldatud kontaktandmetele informatsiooni Levira poolt pakutava Digilevi HübriidTV teenuse ja selle tingimuste kohta;
  b) edastada Registreerunud kasutajale tema poolt avaldatud kontaktandmetele Levira koostööpartneriteks olevate ettevõtete sooduspakkumisi;
  c) võimaldada Leviral küsida Registreerunud kasutajatelt tagasisidet ja ettepanekuid Digilevi HübriidTV teenuse kohta.

 

4.2 Levira töötleb Registreerunud kasutajate Isikuandmeid üksnes nende sellekohase nõusoleku alusel. Nõusoleku tagasivõtmisel, Registreerunud kasutaja staatus lõpeb ning tema andmed kustutatakse.

4.3 Isikuandmeid töödeldakse üksnes p 4.1 toodud eesmärkide saavutamiseks vajalikus ulatuses ja tähtajani, mis on nende eesmärkide täitmiseks vajalik.

 

 1. Andmete töötlemise geograafiline piirkond

Levira töötleb Registreerunud kasutajate Isikuandmeid käesoleval ajal üksnes Euroopa Liidu või Euroopa Majanduspiirkonna sees. Kui hilisemalt peaks osutuma vajalikuks andmete töötlemine ka kolmandates riikides, on sellisel juhul andmetöötluse aluseks on Registreerunud kasutaja sellekohane nõusolek ning tagatud on EL isikuandmete kaitse üldmäärusele nõuetele vastavate andmekaitsemeetmete rakendumine.

 

 1. Registreerunud kasutaja õigused seoses Isikuandmete töötlemisega

Registreerunud kasutajal on seonduvalt Isikuandmete töötlemisega järgmised õigused:

6.1 taotleda oma Isikuandmete parandamist, kui need on ebapiisavad, puudulikud või väärad; 6.2. esitada vastuväiteid oma Isikuandmete töötlemise suhtes;

6.3 taotleda oma Isikuandmete kustutamist; sellisel juhul lõpeb kustutamise hetkel Registreerunud kasutaja staatus sh Registreerunud kasutajale kehtivad õigused ja soodustused;

6.4 piirata oma Isikuandmete Töötlemist kooskõlas kehtivate õigusaktidega;

6.5 saada infot, kas ja milliseid tema Isikuandmeid Levira töötleb, kirjalikult või üldkasutatavas elektroonilises vormingus;

6.6 võtta tagasi oma nõusolek oma Isikuandmete töötlemiseks; sellisel juhul lõpeb kustutamise hetkel Registreerunud kasutaja staatus sh Registreerunud kasutajale kehtivad õigused ja soodustused;

6.7 Esitada kaebusi Isikuandmete kasutamise kohta Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee), kui ta leiab, et tema Isikuandmete töötlemine riivab tema õigusi ja huve.

 

 1. Levira kontaktandmed isikuandmete töötlemisega seotud pöördumisteks

Kõigi käesoleva Privaatsusteatisega seotud küsimuste või Digilevi HübriidTV teenuse osutamisel andmetöötluse osas üldisemalt tekkivate küsimuste või muredega palume võtta meiega ühendust telefonitsi 680 4040 või e-posti aadressil digilevi@levira.com

 

 1. Digilevi HübriidTV registreerinud kasutaja Privaatsusteatise kehtivus ja muutmine

Käesolev Privaatsusteatis on kättesaadav Digilevi HübriidTV teenuse kodulehel www.levira.com/hybriidtv. Leviral on õigus käesolevat Privaatsusteatist igal ajal kooskõlas kehtivate õigusaktidega ühepoolselt muuta, teavitades Registreerunud kasutajaid muudatustest Digilevi HübriidTV teenuse kodulehe kaudu hiljemalt üks kuu enne vastavate muudatuste jõustumist.